Uhlíková stopa společností pod drobnohledem investorů a nových legislativních nařízení

výpočet uhlíkové stopy firmy

S tím, jak jsou dopady změny klimatu stále vážnější, roste i tlak na zavádění ambicióznějších opatření v oblasti klimatu. Společnost a odborníci vyzývají země a firmy, aby své klimatické ambice posunuly na vyšší úroveň. Více než 110 zemí, včetně členských států EU, se například již zavázalo dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Státy zároveň zavádí či připravují nové regulatorní opatření a předpisy, které mají pomoci k dosažení těchto cílů.

Vzhledem k tomu, že komerční sektor tvoří velkou část emisí každé země, cílí na něj také nové předpisy požadující aktivnější zapojení firem.

Pro společnosti ve Velké Británii je například již povinné uvádět uhlíkovou stopu společnosti či hodnotit rizika a dopady spojené s klimatickou změnou a repotovat je v rámci svých nefinančních reportů. Českých firem se bude nově týkat evropská legislativa jako například EU-Non-Financial Reporting Directive či CSRD, které pro společnosti střední a větší velikosti postupně zavedou povinnost výpočtu uhlíkové stopy společnosti.

Nově zvažované předpisy také mají zahrnout přímé systémy zpoplatnění emisí uhlíku, jako jsou daně a systémy obchodování s emisemi, ale i nepřímé nástroje, jako jsou daně z paliv a neposkytování dotací na obory průmyslu spojené s fosilními palivy. V roce 2020 bylo zavedeno nebo naplánováno 61 iniciativ pro zpoplatnění uhlíku. Přibližně polovinu z nich tvoří uhlíková daň a druhou polovinu představují systémy obchodování s emisemi, které pokrývají asi 22 procent globálních emisí skleníkových plynů.

Měření a výpočet uhlíkové stopy podniku a strategie jejich snižování vám tak může pomoci překonat tyto předpisy a vyhnout se budoucí finanční zátěži.

Kromě povinné legislativy je ovšem také velká skupina firem, které chtějí dobrovolně přispět k řešení nejdůležitějších problémů lidstva a zavádí strategie udržitelnosti do své organizační DNA. Více než 5000 společností již například zaregistrovalo svůj závazek jednat v oblasti změny klimatu v rámci inciativy Global Climate Action Agenda pod záštitou Spojených národů. Druhá nejvýznamnější platforma, Science Based Targets, která zavazuje společnosti k snižování uhlíkové stopy organizace v souladu s vědeckými cíli (max oteplení na 1,5 stupňů), sdružuje více než 1000 firem z 60 zemí a 50 sektorů. Tyto společnosti reprezentují téměř 20 % globální tržní kapitalizace (přes $20.5 trilionů USD).

strategie udržitelnosti

Výhody transparentnosti firemné uhlíkové stopy

Znalost vaší firemní uhlíkové stopy vám také umožňuje zveřejnit ji a používat ji k ochraně a budování dobré pověsti. Být transparentní ohledně svých cílů v oblasti emisí a pokroku v jejich snižování může pomoci vybudovat důvěru a splnit požadavky veřejnosti. Zájem o životní prostředí a zlepšování environmentální výkonnosti firem obecně roste. To může být pro aktivní firmy přínosné, protože i rostoucí počet investorů a velkých odběratelů požaduje zvýšit zapojení od svých dodavatelů. V současné době se 127 z největších světových investorů již zavázalo k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Zároveň investoři a banky stále zvažují, zda peníze svěřují firmám, které zveřejňují firemní uhlíkovou stopu a mají strategie udržitelnosti.

BlackRock Inc., největší světový akcionář, nedávno zveřejnil dokument, v němž uvádí svá očekávání ohledně toho, jak by společnosti měly řešit klimatická rizika a formulovat své závazky a strategie udržitelnosti. Měření a vykazování uhlíkové stopy a strategie na její snižování tak může zvýšit konkurenceschopnost firmy:

  1. Na akciových trzích (Google například uvádí i ESG rating firem spolu s informací o hodnotě akcie).
  2. V přístupu ke kapitálu.
  3. V rámci výběrových řízení a dodavatelských řetězců.
  4. Vnímání udržitelnosti značky ze strany spotřebitelů a zaměstnanců.

Díky zavedení strategie udržitelnosti můžete také zvýšit energetickou a nákladovou efektivitu, snáze se přizpůsobíte současným předpisům a připravíte se na předpisy budoucí a také zvýšíte reputaci vaší společnosti.

Dobrým výchozím bodem pro podniková opatření v oblasti klimatu je měření emisí provedené skrze výpočet uhlíkové stopy firmy. Odtud můžete pokračovat stanovením strategie jejího snižování a také navázáním na širší strategii udržitelnosti.

Poradenská firma Sustainables s vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy, či strategií udržitelnosti. Kontaktujte nás pro úvodní konzultaci zdarma.